DOMANÍN - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 384 723 126
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / OBEC / Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve struktuře dle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Název

Úplný název subjektu bez použití zkratek.

Obec Domanín

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých vykonává svoji činnost. Uvede se jako textová informace nebo hypertextový odkaz.

Obec Domanín jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Obec Domanín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem při postupech podle správního řádu a daňového řádu je Krajský úřad Jihočeského kraje.

Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k přenesené působnosti je Krajský úřad Jihočeského kraje.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí nezávislý auditor.

3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury subjektu (textová informace, schéma nebo hypertextový odkaz), včetně dalších informací o organizačních útvarech, například odborech a odděleních.

Zastupitelstvo obce Domanín

Obecní úřad Domanín

  • starostka
  • místostarosta
  • účetní
  • další pracovníci na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, péče o vodospodářskou infrastrukturu apod.)

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje.

Obec Domanín / Obecní úřad Domanín

Domanín 33

379 01  Třeboň

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Strukturovaná kontaktní adresa určená k doručování poštovních zásilek; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“. Adresa se uvede ve struktuře a) označení adresáta, pokud se liší od názvu subjektu, b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem, c) název části obce, název katastrálního území, d) poštovní směrovací číslo a název adresní pošty. Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Sídlo:

Obec Domanín / Obecní úřad Domanín

Domanín 33

379 01  Třeboň

Katastrální území: Domanín u Třeboně

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresy všech úřadoven určených pro osobní návštěvu (adresa ve struktuře: a) označení úřadovny, pokud se liší od názvu subjektu, b) název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem, c) název části obce, název katastrálního území, d) poštovní směrovací číslo a název obce). Uvedení adresy v požadované struktuře lze nahradit uvedením hypertextového odkazu na detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Obecní úřad Domanín

Domanín 33

379 01  Třeboň

Katastrální území: Domanín u Třeboně

4.3 Úřední hodiny

Uvedou se úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvu (textová informace nebo hypertextový odkaz).

Běžné úřední hodiny

Pondělí8:00 - 10:0014:00 - 15:30
Úterý8:00 - 10:0017:00 - 18:00
Středa8:00 - 10:0014:00 - 16:00

Změny úředních hodin

Vánoční svátky

Zavřeno 23.12.2024 - 1.1.2025 O vánočních svátcích je obecní úřad uzavřen.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla subjektu, jeho organizačních útvarů a úřadoven (s mezinárodní předvolbou, vnitřní linka bez provolby se uvede za lomítkem).

Obecní úřad: +420 384 723 126

Starostka: +420 725 582 369

Místostarosta: +420 724 192 167

Účetní: +420 725 108 828

4.5 Adresa internetových stránek

Elektronická adresa oficiálních internetových stránek (hypertextový odkaz).

www.obec-domanin.cz

4.6 Adresa podatelny

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat (textová informace nebo hypertextový odkaz). Dále se uvede přehled technických nosičů dat, na kterých subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě.

Obecní úřad Domanín

Domanín 33

379 01  Třeboň

Katastrální území: Domanín u Třeboně

 

Přehled technických nosičů dat, na kterých obec / obecní úřad přijímá dokumenty v elektronické podobě: 

  • USB disk
  • CD/DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty - e-mailová adresa (textová informace nebo hypertextový odkaz). Dále se uvedou další elektronické adresy s informací o účelu jejich použití.

E-mail podatelny: info@obec-domanin.cz

Další elektronické adresy jsou k dispozici zde.

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky, příp. identifikátory dalších datových schránek s uvedením účelu použití těchto datových schránek.

ID datové schránky: fu4byrg

5. Případné platby lze poukázat

Účet u poskytovatele platebních služeb pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti, a to ve struktuře číslo účtu včetně případného předčíslí, kód poskytovatele platebních služeb, účel platby a symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány, zejména konstantní symbol, variabilní symbol a specifický symbol (textová informace nebo hypertextový odkaz). Dále se uvedou informace o jiných způsobech platby, pokud jsou umožněny.

Bezhotovostní platby lze poukázat na bankovní účet obce: 246895377/0300 (ČSOB)

Na obecním úřadě jsou možné hotovostní platby.

Platební karty na obecním úřadě NEPŘIJÍMÁME.

6. IČO

Identifikační číslo subjektu.

IČO: 005 12 966

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo subjektu, pokud je subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost.

DIČ: CZ 005 12 966

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty.

Koncepční a strategické dokumenty:

Programové dokumenty:

Dokumenty k zasedání zastupitelstva obce:

Úřední deska:

Obecní závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty obce:

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu subjektu v aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách; označení rozpočtu nebo jeho změny s uvedením data vydání, označením osoby nebo orgánu, která rozpočet schválila nebo vydala, a celkové plánované příjmy a výdaje (textová informace nebo hypertextový odkaz na tyto internetové stránky).

 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace (textová informace nebo hypertextový odkaz).

Žádosti o informace lze podávat na kontakty a kontaktní místa - viz bod 4 - Kontaktní spojení, a to:

  • ústně v úřední hodiny (osobně nebo telefonicky)
  • písemně (osobním podáním, poštou, e-mailem, datovou schránkou)

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob (textová informace nebo hypertextový odkaz na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností).

Podání, podněty, žádosti nebo stížnosti přijímá obecní úřad (viz bod 4 - Kontaktní spojení):

  • ústně (osobně nebo telefonicky)
  • písemně (osobním podáním, poštou, e-mailem, datovou schránkou)

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k subjektu. Dále se uvede, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k nahlédnutí (doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů).

 

Číslo předpisu Název předpisu
1/1993 Sb. Ústava ČR
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
128/2000 Sb. o obcích
500/2004 Sb. správní řád
634/2004 Sb. o správních poplatcích
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
563/1991 Sb. o účetnictví
565/1990 Sb. o místních poplatcích
240/2000 Sb. krizový zákon
183/2006 Sb. stavební zákon
541/2020 Sb. o odpadech
273/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 

Zákony jsou platné ve znění pozdějších předpisů a všech jejich prováděcích vyhlášek.

Stejnopisy Sbírky zákonů jsou dostupné na portálu veřejné správy aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti subjektu (doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů).

Obec může ukládat v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky (dle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a v přenesené působnosti nařízení (dle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) .

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací subjektem a s tím spojených služeb (textová informace nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s příslušnými informacemi).

-

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky. Textová informace nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s příslušnými informacemi.

-

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud jsou k poskytování informací subjektem potřebné (v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu).

-

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím (textové informace nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s příslušnými informacemi).

-

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (textová informace nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s příslušnými informacemi).

 

Úřední hodiny

Obecní úřad Domanín

Pondělí8:00 - 10:00 a 14:00 - 15:30

Úterý8:00 - 10:00 a 17:00 - 18:00

Středa8:00 - 10:00 a 14:00 - 16:00

Zobrazit

Kontakty

Obecní úřad Domanín

Domanín 33
CZ - 379 01 Třeboň

IČ: 00512966
DIČ: CZ00512966

+420 384 723 126

info@obec-domanin.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout