Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Povinně zveřejňované údaje

Dle standardu ISVS (zveřejňujeme §5 Zveřejňování informací) níže uvedené informace.

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a ve svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je obecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

  • důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
  • popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
  • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
  • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů ajiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
  • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
  • sazebník úhrad za poskytování informací,
  • výroční zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18).
Oficiální stránky obce