Oficiální stránky obce Domanín v jižních Čechách

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Projekt bytový dům 92

Projekt Realizace úspor energie bytového domu č. p. 92 v Domaníně

je spolufinancován Evropskou unií

Obec Domanín uspěla se svou žádostí o dotaci z evropských fondů pro účely zvýšení kvality infrastruktury obce ve smyslu snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (specifický cíl 2.5 programu IROP), spočívající konkrétně v případě tohoto projektu v modernizaci způsobu vytápění bytového domu čp. 92 současně s jeho důkladným zateplením (fasády, strop suterénu a podlaha půdy, částečně i střecha nad schodištěm). Snížená energetická náročnost domu v kombinaci s ekologickým způsobem vytápění (tepelné čerpadlo které využívá teplotní gradient země – hloubkové vrty) bude mít postupně pozitivní vliv na obecní rozpočet a zajistí obyvatelům domu i vyšší komfort a možnost bydlet v domě do vyššího věku (sociální efekt).

Zateplením 45 let starého bytového domu a vybudováním tepelného čerpadla typu země/voda dojde k výraznému snížení energetické náročnosti zcela nehospodárné budovy určené k bydlení – tepelná ztráta objektu se sníží o 50%, úspora celkové dodané energie činí dle výpočtů 81,6%. Zároveň dojde i k podstatnému snížení emisí CO2 (o 50 t/rok) a dalších škodlivých látek, což je jeden z dlouhodobých cílů strategie EU směřující ke zpomalení postupu klimatické změny. Významným přínosem projektu je i přispění ke zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Plánovaný rozpočet projektu činil 3,055 mil. Kč, po vysoutěžení dodavatelů stavby celkové náklady na projekt nepřesáhnou 2,8 mil. Kč. Na projekt obdrží obec dotaci z ERDF ve výši 40% a 2% přidá státní rozpočet, předběžně by měla obec obdržet dotaci ve výši cca 1,1 mil. Kč.

Příprava projektové dokumentace probíhala s přestávkami již od roku 2016, v lednu 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování 2 termovrtů pro účely primárního okruhu tepelných čerpadel. Hloubka každého vrtu bude 150 m a spolu s charakterem podloží (pánevní sedimenty teriéru) se jedná o parametry kladoucí vysoké nároky na zkušenosti a schopnosti firmy, která bude vrtné práce provádět. Tyto skutečnosti bylo nutno zohlednit zejména již při výběru vhodného dodavatele a tak není velkým překvapením, že do soutěže se ze 6 oslovených firem přihlásila jen jediná, která však disponuje dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru. Tepelné čerpadlo dodá a instaluje firma Veskom, spol. s.r.o. z Českých Budějovic a vrtné práce provede Stavební geologie-Geoprůzkum rovněž z Českých Budějovic.

Oficiální stránky obce